سلام اینترنت ایرانسل من وارد گوگل نمیشه اما برنامه های مثل واتساپ واینستارو بازمیکنه ولی فیلتر روشن نمیمنه

صفحه ی اصلی سوالاتسلام اینترنت ایرانسل من وارد گوگل نمیشه اما برنامه های مثل واتساپ واینستارو بازمیکنه ولی فیلتر روشن نمیمنه